ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ_ΕΡΓΟ VII-ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ_ΙΣΝ

Το Κέντρο Κλινικής Επιδημιολογίας και Έκβασης Νοσημάτων (CLEO), ως διαχειριστής του προγράμματος «Έργο VII-Λοιμώξεις» του Κοινωφελούς Ιδρύματος ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ και ο Οργανισμός Διασφάλισης Υπηρεσιών Υγείας ΟΔΙΠΥ Α.Ε. ως δικαιούχος φορέας, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο σε υποβολή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, πενταετούς διάρκειας για συνολικά δέκα (10) θέσεις νοσηλευτών/τριών, οι οποίοι θα στελεχώσουν τα δέκα (10) νοσοκομεία που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Σκοπός του προγράμματος είναι η υποστήριξη του έργου των Επιτροπών Νοσοκομειακών Λοιμώξεων των παρακάτω νοσοκομείων:

1. Γενικό Νοσοκομείο Παίδων «Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού»
2. Γενικό Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία»
3. Γ.Ν. Αθηνών «Ο Ευαγγελισμός»
4. Αντικαρκινικό- Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών «Άγιος Σάββας»
5. Π.Γ.Ν. «Αττικόν»
6. Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης
7. Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης
8. Π.Γ.Ν. Λάρισας
9. Π.Γ.Ν. Πατρών (Ρίου)
10. Π.Γ.Ν. Ηρακλείου ΠΑΓΝΗ

Οι ενδιαφερόμενοι (μόνο φυσικά πρόσωπα) καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά με αποστολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) [email protected], με συνημμένα όλα τα δικαιολογητικά φακέλου σε ευκρινώς αναγνώσιμη μορφή (PDF, JPG, κ.λπ.), όπως αυτά περιγράφονται παρακάτω, έως και τις 22/3/2021 (ώρα 12:00 π.μ.), αναγράφοντας στο θέμα τον εξής Τίτλο: «Αίτηση για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το «Έργο VII - Λοιμώξεις». Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο επισυναπτόμενο αρχείο.