Καταστατικό

 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΟ ΤΙΤΛΟ

(HELLENIC SOCIETY INFECTION CONTROL)

 

ΑΡΘΡΟ 1: ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Το επιστημονικό μη κερδοσκοπικό σωματείο, ιδρυθέν από 14 Ιουνίου 2000 (Αριθμός Απόφασης Πρωτοδικείου Αθηνών 2277/19-3-2001 και Αριθμός Μητρώου 23321) με

την επωνυμία: «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ» ως προς την επωνυμία του στην Αγγλική γλώσσα ορίζεται: «HELLENIC SOCIETY FOR INFECTION CONTROL».

- Το Σωματείο είναι ανεξάρτητο και ουδέτερο σε επίπεδο αρχών και επιδιώξεων όσο και σε πολιτικό επίπεδο.

- Έδρα του Σωματείου ορίζεται η Αθήνα.

 

ΑΡΘΡΟ 2: ΣΚΟΠΟΣ

Οι σκοποί του Σωματείου είναι αποκλειστικώς και καθαρώς επιστημονικοί και συνίστανται:

Στην πρόληψη και τον έλεγχο των λοιμώξεων στα νοσοκομεία, στους χώρους υγείας και στην κοινότητα.


Στην προαγωγή των υπηρεσιών υγείας, με πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη προγραμμάτων και πολιτικής υγείας, στον τομέα του ελέγχου λοιμώξεων.


Στην προαγωγή της ποιότητας της παρεχόμενης ιατρονοσηλευτικής φροντίδας και στη μείωση των λοιμώξεων που σχετίζονται με χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας.


Στην εκπαίδευση και την εξειδίκευση, επαγγελματιών υγείας, στον έλεγχο λοιμώξεων.

 

ΑΡΘΡΟ 3: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΜΕΣΑ ΠΡΑΓΜΑΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Οι σκοποί του σωματείου επιτυγχάνονται με κάθε νόμιμο μέσο.

Ενδεικτικά περιλαμβάνονται:


Η συνεχής και συστηματική ανταλλαγή γνώσεων, εμπειριών, πληροφοριών και ιδεών, με την οργάνωση σεμιναρίων, δημόσιων ομιλιών, συνεδρίων, ημερίδων κ.α.


Η διαφώτιση των επαγγελματιών υγείας μέσω επιστημονικών περιοδικών αλλά και με ιδιαίτερες εκδόσεις.


Η συνεργασία, η σύμπραξη και η μόνιμη ή μη σύνδεση με Ελληνικές, αλλοδαπές καθώς και διεθνείς ενώσεις και οργανώσεις, ή ιδρύματα που δραστηριοποιούνται στο ίδιο αντικείμενο.


Η συμμετοχή σε εθνικές και διεθνείς συναντήσεις, διασκέψεις και συνέδρια όπου το κύριο θέμα είναι η υγεία, κυρίως στον τομέα της πρόληψης και του ελέγχου των λοιμώξεων που σχετίζονται με χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας όσο και λοιμώξεων της κοινότητας.


Σύνδεση και συνεργασία με το Τμήμα Νοσηλευτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών καθώς και με άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή αλλοδαπής.


Ενθάρρυνση των μελών και ενεργής συμμετοχής της Εταιρείας στην έρευνα επί των αντικειμένων ποιότητας υπηρεσιών υγείας και στην πρόληψη λοιμώξεων στους χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας.


Οργάνωση εκπαίδευσης με μαθήματα, διαλέξεις, internet courses, σεμινάρια, συνέδρια, ημερίδες κ.α.


Συμμετοχή μελών του ΔΣ της Εταιρείας σε επιτροπές ή άλλους φορείς του Υπουργείου Υγείας ως εκπρόσωποι της Εταιρείας.


Τήρηση μητρώου επαγγελματιών υγείας που ασχολούνται με τον έλεγχο λοιμώξεων στην Ελλάδα, σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία.


Έκδοση εγχειριδίου αντιμετώπισης λοιμώξεων που σχετίζονται με χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας με περιοδική ανανέωση.


Ενθάρρυνση συμμετοχής νέων επαγγελματιών υγείας στην εξειδίκευση του ελέγχου λοιμώξεων.


Διασφάλιση ποιότητας (Quality assurance).


Συνεργασία με αρμόδιες για θέματα υγείας υγειονομικές αρχές της Ελλάδας, με άλλες επιστημονικές εταιρείες, συλλόγους, ιδρύματα, καθώς και με νομικά φυσικά πρόσωπα που ασχολούνται με την πρόληψη και τον έλεγχο των λοιμώξεων, τη διασφάλιση ποιότητας, τη διοίκηση υπηρεσιών υγείας τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.


Συμμετοχή ως τακτικό, έκτακτο, δόκιμο, συνδεδεμένο κλπ μέλος σε άλλες οργανώσεις, ομάδες, οργανισμούς, ενώσεις, ομοσπονδίες σε εσωτερικό ή διεθνές επίπεδο.


ΑΡΘΡΟ 4: ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Το σωματείο συγκροτείται από επίτιμα, αρωγά, επίκουρα και τακτικά μέλη.


Επίτιμα μέλη εκλέγονται προσωπικότητες εξαιρετικής μόρφωσης και φήμης ημεδαποί ή αλλοδαποί διαπρέψαντες στην νοσηλευτική, ιατρική και βιολογική εν γένει επιστημονική έρευνα. Τα επίτιμα μέλη εκλέγονται από τη ΓΣ με σχετική πλειοψηφία των παρόντων μετά από πρόταση του ΔΣ.


Αρωγά μέλη εκλέγονται πρόσωπα, που ενισχύουν οικονομικά το σωματείο στην πραγμάτωση των σκοπών του, εφόσον δεν έχουν την ιδιότητα του τακτικού.


Επίκουρα μέλη του σωματείου εγγράφονται επαγγελματίες υγείας με αποδεδειγμένη ενασχόληση στο πεδίο του ελέγχου και πρόληψης λοιμώξεων, μη δυνάμενοι να αποκτήσουν την ιδιότητα του τακτικού μέλους. Τα έκτακτα μέλη εγγράφονται με απόφαση του ΔΣ με πλειοψηφία επτά (7) μελών. Τα επίκουρα μέλη έχουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των τακτικών εκτός του δικαιώματος εκλέγειν και εκλέγεσθαι.


Τακτικά μέλη εγγράφονται μετά από αίτηση τους νοσηλευτές επιτήρησης λοιμώξεων (ΝΕΛ) σε ενεργό υπηρεσία ή διατελέσαντες, νοσηλευτές με αποδεδειγμένη ενασχόληση ή εξειδίκευση στον έλεγχο λοιμώξεων σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας και ιατροί παθολόγοι ή και λοιμωξιολόγοι και παιδίατροι με εξειδίκευση στη λοιμωξιολογία.

 

ΑΡΘΡΟ 5: ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ

Για να γίνει κάποιος τακτικό ή επίκουρο μέλος του σωματείου υποβάλλει στο Δ.Σ. γραπτή αίτηση, στην οποία δηλώνει ότι έχει τα οριζόμενα από το παρόν καταστατικό προσόντα, τα οποία πρέπει επιπλέον να αναφέρονται ρητά και συγκεκριμένα, ότι αποδέχεται τους σκοπούς του σωματείου και προσφέρεται να εργαστεί για την πραγματοποίηση τους, καθώς και ότι επιθυμεί να γίνει μέλος.

Μαζί με την αίτηση το υποψήφιο μέλος καταβάλλει εφ” άπαξ και το δικαίωμα εγγραφής, που ισχύει κατά το χρόνο υποβολής της αιτήσεως. Το δικαίωμα εγγραφής ορίζεται στο ποσόν δέκα ευρώ (€10), το οποίο μπορεί να μεταβάλλεται οποτεδήποτε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του σωματείου, που λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία.

Το ΔΣ του σωματείου μπορεί να απορρίψει την αίτηση του υποψηφίου νέου μέλους, εφόσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται από το καταστατικό ή εφόσον κρίνει ότι το υποψήφιο νέο μέλος δεν μπορεί να συντελέσει ουσιαστικά στην εκπλήρωση των σκοπών του σωματείου. Η απόφαση αυτή γνωστοποιείται στο υποψήφιο μέλος με συστημένη επιστολή.

Το υποψήφιο μέλος, η αίτηση του οποίου απορρίφθηκε από το Δ.Σ. του σωματείου, δικαιούται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε ημερών από την κοινοποίηση της απορριπτικής αποφάσεως, να υποβάλλει ένσταση, η οποία εξετάζεται υποχρεωτικά από την αμέσως επόμενη τακτική Γ.Σ.

Αν η Γ.Σ. επικυρώσει την απορριπτική απόφαση του Δ.Σ., η υποψηφιότητα απορρίπτεται οριστικά και επιστρέφεται το δικαίωμα εγγραφής που είχε καταβληθεί κατά την υποβολή της αιτήσεως.

 

ΑΡΘΡΟ 6: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Όλα τα μέλη, σε οποιαδήποτε κατηγορία και αν ανήκουν, δικαιούνται να μετέχουν στις Γ.Σ. του σωματείου, να λαμβάνουν το λόγο, να υποβάλλουν προτάσεις και να αναπτύσσουν τις απόψεις τους, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν τακτοποιήσει πλήρως τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς το σωματείο.

Δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο τα τακτικά μέλη του σωματείου. Επίσης όλα τα μέλη του σωματείου, ανεξαρτήτως της κατηγορίας στην οποία ανήκουν, δικαιούνται να μετέχουν και να λαμβάνουν ενεργό μέρος σε όλες τις συγκεντρώσεις, συζητήσεις, εκδηλώσεις και λοιπές δραστηριότητες του σωματείου.

 

ΑΡΘΡΟ 7: ΕΚΛΟΓΙΜΟΤΗΤΑ

Τα τακτικά μέλη του σωματείου δικαιούνται να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα του σωματείου. Τα λοιπά μέλη επίτιμα, αρωγά, επίκουρα δεν δικαιούνται ούτε να εκλέγουν, ούτε να εκλέγονται στα όργανα του σωματείου, εκτός εάν στο ίδιο πρόσωπο συντρέχει και η ιδιότητα του τακτικού. Η οφειλή συνδρομών αναστέλλει τη συμμετοχή στις συνελεύσεις και τις ψηφοφορίες, καθώς και το δικαίωμα εκλογής.

 

ΑΡΘΡΟ 8: ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

Όποιος γίνεται δεκτός ως μέλος του σωματείου πληρώνει, εκτός από το δικαίωμα εγγραφής, και ετήσια συνδρομή. Η ετήσια συνδρομή ορίζεται σε δεκαπέντε ευρώ (€15). Η Γ.Σ. του σωματείου μπορεί με απόφασή της, που όμως ισχύει μόνο για το μέλλον, να μεταβάλλει το ποσό της ετήσιας συνδρομής ή τον τρόπο υπολογισμού αυτής, να καθορίζει νέες κατηγορίες συνδρομών, καθώς και να καθιερώνει πρόσθετες, τακτικές ή έκτακτες εισφορές κατά κατηγορία μελών. Τα επίτιμα μέλη απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής οποιασδήποτε, εφ” άπαξ ή περιοδικής συνδρομής, υπό την προϋπόθεση, όμως ότι δεν έχουν και την ιδιότητα του τακτικού μέλους.

 

ΑΡΘΡΟ 9: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Τα μέλη υποχρεούνται να μετέχουν στις εκδηλώσεις του σωματείου, να τακτοποιούν έγκαιρα τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το σωματείο και να εργάζονται για την πραγματοποίηση των σκοπών του.

 

ΑΡΘΡΟ 10: ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ

Κάθε μέλος μπορεί να αποχωρήσει από το σωματείο με δήλωσή του προς το Δ.Σ. και αφού τακτοποιήσει τις εκκρεμείς υποχρεώσεις του. Η αποχώρηση του μέλους πρέπει να γνωστοποιείται τουλάχιστον τρεις μήνες πριν τη λήξη του λογιστικού έτους και ισχύει από το τέλος αυτού.

 

ΑΡΘΡΟ 11: ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

Το δικαίωμα ψήφου, καθώς και το δικαίωμα εκλογής και συμμετοχής στα όργανα του σωματείου, αναστέλλεται αυτοδικαίως για όσο διάστημα το μέλος καθυστερεί την τακτοποίηση των οποιωνδήποτε οικονομικών υποχρεώσεών του προς το σωματείο. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται ύστερα από πρόταση του ΔΣ, μπορεί να επιβληθεί η αναστολή των δικαιωμάτων της προηγούμενης παραγράφου, σε οποιοδήποτε μέλος ως ηπιότερη κύρωση και εφόσον συντρέχει λόγος που σύμφωνα με το επόμενο άρθρο μπορεί να δικαιολογήσει την αποβολή του μέλους από το σωματείο.

 

ΑΡΘΡΟ 12: ΑΠΟΒΟΛΗ ΜΕΛΩΝ

Το μέλος μπορεί να διαγραφεί από το σωματείο με απόφαση της Γ.Σ., που λαμβάνεται με πλειοψηφία 2/3 μελών εάν:

α. Παραβαίνει το καταστατικό ή ενεργεί αντίθετα προς αυτό.

β. Συντρέχει σπουδαίος λόγος.

γ. Καθυστερεί τη συνδρομή του επί διετία.

 

ΑΡΘΡΟ 13: ΠΟΡΟΙ

Πόροι του σωματείου είναι το δικαίωμα εγγραφής, οι ετήσιες συνδρομές των μελών, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες εισφορές των μελών επιβάλλονται με απόφαση της Γ.Σ. η οποία λαμβάνεται με συνήθη πλειοψηφία. Άλλοι πόροι μπορεί να προέρχονται από χορηγίες, δωρεές, κληρονομιές ή κληροδοσίες προς το σωματείο, ενισχύσεις προερχόμενες από το κράτος, από Ο.Τ.Α., διεθνείς οργανισμούς ή από οποιονδήποτε άλλο νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και γενικά από οποιονδήποτε τρίτο. Επίσης πόροι του σωματείου μπορούν να είναι έσοδα από την περιουσία του και ιδίως τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες, έσοδα από την εκμετάλλευση της ακίνητης περιουσίας του σωματείου, καθώς και έσοδα από εκδηλώσεις που περιέρχονται νόμιμα στο ταμείο του σωματείου.

 

ΑΡΘΡΟ 14: ΣΥΝΘΕΣΗ-ΕΚΛΟΓΗ-ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Τη διοίκηση του σωματείου ασκεί το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Δ.Σ. του σωματείου αποτελείται από εννέα μέλη και περιλαμβάνει υποχρεωτικά τρείς Νοσηλευτές ή Νοσηλεύτριες Ελέγχου Λοιμώξεων υπηρετούντες ή διατελέσαντες και τρείς ιατρούς παθολόγους ή και λοιμωξιολόγους που διατελούν ή έχουν κατά το παρελθόν διατελέσει πρόεδροι/αντιπρόεδροι Επιτροπών Νοσοκομειακών Λοιμώξεων. Ανεξαρτήτως απολύτου αριθμού ψήφων υποχρεωτικά εκλέγονται στο ΔΣ οι τρείς πλειονοψηφήσαντες/πλειονοψηφήσασες Ιατροί και οι τρείς πλειονοψηφήσαντες/πλειονοψηφήσασες ΝΕΛ.

Η θέση του Προέδρου καταλαμβάνεται από ΝΕΛ ή ιατρό εναλλασσόμενα ανά τριετή θητεία και αντίστοιχα η θεση του Αντιπροέδου. Όταν ο Πρόεδρος είναι νοσηλευτής την θέση του Αντιπροέδρου καταλαμβάνει ιατρός και αντίστροφα.

Στο Δ.Σ. μπορούν να συμμετέχουν μόνο μέλη του σωματείου. Δεν μπορούν να είναι υποψήφια όσα μέλη δεν έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.

Κατά την πρώτη μετά την εκλογή συνεδρίαση και εντός δέκα (10) ημερών από αυτή, το νέο Δ.Σ. συγκροτείται σε σώμα μετά από πρόσκληση του απερχόμενου Προέδρου. Στη συνεδρίαση αυτή ενεργείται μυστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών του Δ.Σ., κατά την οποία εκλέγονται Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γενικός Γραμματέας, Ταμίας και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

ΑΡΘΡΟ 15: ΘΗΤΕΙΑ

Η θητεία των μελών του Δ.Σ. είναι τριετής. Παρατείνεται όμως μέχρι την εκλογή του νέου Δ.Σ. και τη συγκρότησή του σε σώμα ή μέχρι το διορισμό νέας διοίκησης. Η παράταση δεν μπορεί να υπερβεί τους έξι μήνες από τη λήξη της θητείας του Δ.Σ. Σε περίπτωση αποχώρησης μέλους του Δ.Σ. για οιοδήποτε λόγο, η θέση του καταλαμβάνεται από το πρώτο αναπληρωματικό μέλος τηρουμένης της προβλέψεως στο α.14 για τρείς ΝΕΛ και τρείς ιατρούς.

Σε περίπτωση αδυναμίας λειτουργίας του Δ.Σ. για οιοδήποτε λόγο προκηρύσσονται εκλογές νέου Συμβουλίου διατηρούμενης της εναλλαγής που ορίζεται στην δεύτερη παράγραφο του α. 14.

 

ΑΡΘΡΟ 16: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Το Δ.Σ. διαχειρίζεται τις υποθέσεις του σωματείου και εκτελεί τις αποφάσεις της Γ.Σ. Διαχειρίζεται τα συμφέροντα και την περιουσία του σωματείου, διορίζει με απόφασή του το απαραίτητο για την καλή λειτουργία του σωματείου προσωπικό και αποφασίζει για κάθε τακτική ή έκτακτη δαπάνη, καθώς και για κάθε ενέργεια που αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση των σκοπών του σωματείου, μέσα στα πλαίσια του παρόντος καταστατικού και των αποφάσεων της Γ.Σ.
Συγκαλεί τις τακτικές και έκτακτες γενικές συνελεύσεις. Συντάσσει και υποβάλλει στη Γ.Σ. τον απολογισμό και τον προϋπολογισμό της διαχειριστικής περιόδου. Αποφασίζει για κάθε δαπάνη μη αναγεγραμμένη στον προϋπολογισμό ή καθ’ υπέρβαση αυτού. Η απόφαση όμως αυτή υπόκειται στην έγκριση της Γ.Σ.

Το Δ.Σ. υποχρεούται να τηρεί τα εξής βιβλία:


Μητρώο μελών του σωματείου τηρουμένων των διατάξεων της κείμενης Εθνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων όπως αυτή ισχύει ή θα ισχύει στο μέλλον.


Βιβλίο πρακτικών και αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων, στο οποίο θα αναγράφεται και ο αριθμός των παριστάμενων μελών.


Βιβλίο πρακτικών των συνεδριάσεων του ΔΣ.


Βιβλίο εσόδων-εξόδων και οποιοδήποτε άλλο λογιστικό βιβλίο χρειάζεται.


Βιβλίο επίπλων και άλλων αντικειμένων που αποτελούν την περιουσία του σωματείου.

 

ΑΡΘΡΟ 17: ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ – ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Το Δ.Σ. συνεδριάζει τουλάχιστον μια φορά το μήνα, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου.

Στην πρόσκληση αναφέρονται τα θέματα που θα συζητηθούν. Ο τρόπος με τον οποίο τα μέλη λαμβάνουν γνώση της πρόσκλησης αποφασίζεται από το Δ.Σ. στην πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση.

Το Δ.Σ. μπορεί με πρόσκληση του Προέδρου να συνέλθει και εκτάκτως αν αυτό επιβάλλεται από σοβαρούς λόγους.

Τρία μέλη του Δ.Σ. μπορούν να ζητήσουν τη σύγκληση του Δ.Σ. με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο. Στην περίπτωση αυτή ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει το Δ.Σ. εντός δέκα ημερών. Αν ο Πρόεδρος δεν καλέσει το Δ.Σ. μέσα στην προθεσμία αυτή, μπορούν να το καλέσουν ο Αντιπρόεδρος ή οι σύμβουλοι που ζήτησαν τη σύγκληση.

 

ΑΡΘΡΟ 18: ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται τουλάχιστον τα 2/3 των μελών.

Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

Μέλος που απουσιάζει αδικαιολόγητα σε τρεις συνεχόμενες συνεδριάσεις ή σε πέντε συνεδριάσεις μέσα σε ένα έτος, κηρύσσεται έκπτωτο και αντικαθίσταται, με απόφαση του Δ.Σ.

 

ΑΡΘΡΟ 19: ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ.

Τα μέλη του Δ.Σ. δεν επιτρέπεται να παρέχουν στο σωματείο εξαρτημένη εργασία επί αμοιβή ή να συνάπτουν με αυτό συμβάσεις οιασδήποτε φύσεως, από τις οποίες αποκομίζουν αμοιβή κέρδος ή προμήθεια.

Μέλος του Δ.Σ. δεν επιτρέπεται να ψηφίσει εάν η προς ψήφιση απόφαση αφορά δικαιοπραξίες ή την έγερση ή την κατάργηση δίκης μεταξύ του ίδιου ή συγγενούς του, μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ” αίματος ή εξ” αγχιστείας και του σωματείου.

Το λειτούργημα μέλους του Δ.Σ. είναι άμισθο και τιμητικό.

 

ΑΡΘΡΟ 20: ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκλέγεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 14 και εκπροσωπεί το σωματείο σε όλες τις σχέσεις του με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, καθώς και ενώπιον κάθε αρχής και δικαστηρίου.

Καλεί το Δ.Σ. σε συνεδρίαση, διευθύνει τις συζητήσεις του, υπογράφει μαζί με τον Γραμματέα όλα τα έγγραφα του σωματείου και τα πρακτικά των συνεδριάσεων και μαζί με τον Ταμία όλα τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής.

Παρακολουθεί την καλή λειτουργία των γραφείων του σωματείου, συντονίζει τις ενέργειες, μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. και των Γ.Σ. και ελέγχει ανά πάσα στιγμή το ταμείο και τα βιβλία διαχειρίσεως του σωματείου.

Σε περίπτωση απουσίας ή οιοδήποτε άλλου κωλύματος του Προέδρου, τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος. Ο Αντιπρόεδρος όταν αναπληρώνει τον Πρόεδρο έχει τα ίδια καθήκοντα με τον Πρόεδρο.

ΑΡΘΡΟ 21: ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ο Γενικός Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων, το πρωτόκολλο, τα μητρώα και τα άλλα βιβλία του σωματείου, εκτός από τα λογιστικά.

Επιμελείται την αλληλογραφία του σωματείου. Γενικώς συντάσσει και προσυπογράφει, μαζί με τον Πρόεδρο, κάθε έγγραφο του σωματείου.

Παραλαμβάνει και ταξινομεί καταλλήλως το αποστελλόμενο υλικό, για κάθε φθορά ή απώλεια του οποίου ευθύνεται.

Όταν απουσιάζει ή κωλύεται τον αναπληρώνει προσωρινά ένα μέλος του Δ.Σ., που ορίζεται από το ίδιο το Δ.Σ.

 

ΑΡΘΡΟ 22: ΤΑΜΙΑΣ

Ο Ταμίας ενεργεί κάθε είσπραξη υπέρ του ταμείου, με βάση διπλότυπες αποδείξεις. Ενεργεί κάθε φύσεως πληρωμή βάσει διπλότυπων ενταλμάτων πληρωμής. Διαχειρίζεται τους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας περιλαμβανομένης και ηλεκτρονικής τραπεζικής, σύμφωνα με τη κείμενη Νομοθεσία και τους κανονισμούς των τραπεζικών ιδρυμάτων, λαμβάνοντας για αυτό έγγραφη εξουσιοδότηση από τον Πρόεδρο κατόπιν αποφάσεως του ΔΣ

Φυλάσσει τις αποδείξεις και τα εντάλματα βάσει των οποίων γίνεται ο έλεγχος του ταμείου. Υπογράφει όλα τα ταμειακής φύσεως δικαιολογητικά μαζί με τον Πρόεδρο. Ετοιμάζει τον προϋπολογισμό και τον απολογισμό της διαχειριστικής περιόδου και τον υποβάλλει στο Δ.Σ.

Τηρεί βιβλίο του ταμείου και το ενημερώνει τακτικά, καθώς και όλα τα τηρούμενα από το Δ.Σ. λογιστικά βιβλία.

Για κάθε δαπάνη μη αναγεγραμμένη στον προϋπολογισμό ή καθ’ υπέρβαση αυτού, απαιτείται απόφαση του Δ.Σ. υποκείμενη στην έγκριση της Γ.Σ.

Είναι υποχρεωμένος να καταθέτει σε οποιαδήποτε ελληνική τράπεζα και στο όνομα του σωματείου, τις εισπράξεις του σωματείου, πέραν του ποσού των πεντακοσίων ευρώ (€500). Το ποσό αυτό μπορεί να αυξομειώνεται με απόφαση του Δ.Σ. υποκείμενη στην έγκριση της Γ.Σ.

Τα κατατεθειμένα ποσά αναλαμβάνονται από τον Ταμία εν όλο ή εν μέρει κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ., στην οποία αναφέρεται και ο σκοπός για τον οποίο γίνεται η ανάληψη, κατατίθενται δε και πάλι ένα δεν χρησιμοποιηθούν για το σκοπό για τον οποίο ανελήφθησαν, εκτός αν αποφασίσει διαφορετικά το Δ.Σ., αιτιολογώντας πάντοτε την απόφασή του.

Όταν ο Ταμίας απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει προσωρινά με απόφαση του Δ.Σ., ένα από τα μέλη του, συντασσομένου πρακτικού παραδόσεως και παραλαβής των αφορούντων το ταμείο.

 

ΑΡΘΡΟ 23: ΕΚΛΟΓΗ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Η Εξελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία τακτικά και δυο αναπληρωματικά μέλη, κατά σειρά πλειοψηφίας. Εκλέγεται μαζί με το Δ.Σ. κάθε τρία χρόνια από τη Γ.Σ.

Το πρώτο σε ψήφους μέλος της είναι ο Πρόεδρός της. Μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής μπορούν να είναι μόνο μέλη του σωματείου.

Δεν μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα για την Εξελεγκτική Επιτροπή όσοι είναι υποψήφιοι και για το Δ.Σ. του σωματείου.

Καθήκον της Εξελεγκτικής Επιτροπής είναι να προβαίνει ανά πάσα στιγμή στον έλεγχο του ταμείου και των βιβλίων του και να αναφέρει εγγράφως στο Δ.Σ. κάθε διαχειριστική ανωμαλία ή και το αντίθετο.

Δέκα μέρες πριν την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει, καλούμενη εγγράφως από τον Πρόεδρο του Δ.Σ., κατόπιν λεπτομερούς ελέγχου, να συντάσσει έκθεση επί της διαχειρίσεως του ταμείου, στην οποία αναγράφονται αναλυτικώς τα αφορώντα την ετήσια κίνηση του ταμείου, μαζί με εισήγηση για την απαλλαγή ή όχι του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη.

Η έκθεση αυτή υποβάλλεται εγγράφως στην Γ.Σ. και αναπτύσσεται και προφορικά από ένα από τα μέλη της Επιτροπής.

Αντίγραφο της ετήσιας εκθέσεως κοινοποιείται υποχρεωτικά στο Δ.Σ. του σωματείου τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν από τη Γ.Σ.

 

ΑΡΘΡΟ 24: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Η Γενική Συνέλευση των μελών του σωματείου αποτελεί το ανώτατο όργανο του σωματείου και αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Γενική Συνέλευση έχει την εποπτεία και τον έλεγχο των οργάνων της διοικήσεως και δικαιούται οποτεδήποτε να παύει αυτά.

Η Γενική Συνέλευση έχει αποκλειστική αρμοδιότητα για τα εξής θέματα:

α. Έγκριση προϋπολογισμού και απολογισμού.

β. Απαλλαγή του ΔΣ από κάθε ευθύνη.

γ. Εκλογή ΔΣ και εξελεγκτικής επιτροπής, υπό την επιφύλαξη της εφαρμογής του άρθρου 14, παράγραφος 2 του παρόντος.

δ. Παύση του ΔΣ, ή μέλους αυτού.

ε. Μεταβολή του σκοπού του σωματείου.

στ. Τροποποίηση του καταστατικού.

ζ. Διάλυση του σωματείου.

η. Καθορισμός τακτικών και έκτακτων εισφορών των μελών.

θ. Άσκηση πειθαρχικής εξουσίας επί των μελών του σωματείου και επιβολή κυρώσεων.

ι. Αποβολή μέλους του σωματείου.

κ. Για κάθε άλλο θέμα που δεν αναφέρεται στο παρών.

 

ΑΡΘΡΟ 25: ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά μια φορά το χρόνο, όταν το αποφασίσει το Δ.Σ.

Κατά την τακτική Γ.Σ. συζητείται η λογοδοσία των πεπραγμένων του Δ.Σ, εγκρίνεται ο οικονομικός απολογισμός του προηγούμενου έτους, συζητείται η έκθεση της εξελεγκτικής επιτροπής, ψηφίζεται ο προϋπολογισμός και συζητείται οποιοδήποτε άλλο θέμα αναγράφεται στην πρόσκληση των μελών.

Η Γενική Συνέλευση μπορεί με απόφασή της να τροποποιεί την ημερήσια διάταξη θεμάτων που έχει καθοριστεί από το Δ.Σ.

 

ΑΡΘΡΟ 26: ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συγκληθεί και εκτάκτως με απόφαση του Δ.Σ. όταν συντρέχει ειδικός λόγος ή όταν το ζητήσει το 1/4 των τακτικών μελών, που έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις, με έγγραφη αίτησή τους προς το Δ.Σ., στην οποία αναφέρονται και τα προς συζήτηση θέματα.

Η έκτακτη Γ.Σ. που συγκαλείται με αίτηση των μελών του σωματείου, πρέπει να συγκληθεί μέσα σε ένα μήνα από την παραλαβή της αιτήσεως από το Δ.Σ.

 

ΑΡΘΡΟ 27: ΣΥΓΚΛΗΣΗ

Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα του Δ.Σ., με πρόσκληση των μελών που λαμβάνει χώρα δέκα τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλησης. Η πρόσκληση επίσης τοιχοκολλάται στα γραφεία του σωματείου και αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρείας και αποστέλλεται στα μέλη ηλεκτρονικά (εφόσον τα μέλη έχουν αποδεχθεί να δέχονται ηλεκτρονικές ενημερώσεις από την Εταιρεία).

Στην πρόσκληση αναφέρονται η ημέρα, η ώρα, ο τόπος και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και γίνεται μνεία ότι αν δεν υπάρξει απαρτία, η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί σε άλλη ορισμένη ημερομηνία και ώρα.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία, η Γ.Σ. πραγματοποιείται μετά από δέκα ημέρες στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα.

Αν μεταξύ των θεμάτων της ημερησίας διάταξης συμπεριλαμβάνεται και η διενέργεια αρχαιρεσιών, τότε η πρόσκληση πρέπει υποχρεωτικά να αναφέρει πέραν των άλλων στοιχείων, την προθεσμία και τη διαδικασία υποβολής των υποψηφιοτήτων.

 

ΑΡΘΡΟ 28: ΑΠΑΡΤΙΑ

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται σε αυτή το 1/3 των μελών που έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.

Στην επαναληπτική συνέλευση υπάρχει απαρτία ανεξαρτήτως του αριθμού των παρευρισκομένων μελών.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας η Γενική Συνέλευση εκλέγει πρόεδρο της συνελεύσεως και γραμματέα, ο οποίος τηρεί τα πρακτικά της συνέλευσης και αρχίζει τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Εφόσον διαπιστωθεί η απαρτία αυτή θεωρείται ότι υπάρχει μέχρι το τέλος της συνελεύσεως.

 

ΑΡΘΡΟ 29: ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Δικαίωμα ψήφου έχουν τα τακτικά μέλη του σωματείου που έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.

Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων τακτικών μελών, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από το νόμο ή το καταστατικό.

Εάν η απόφαση αφορά την κατάρτιση δικαιοπραξίας ή την έγερση ή την κατάργηση δίκης μεταξύ του σωματείου αφενός και κάποιου από τα μέλη του ή του συζύγου του, μέλους ή συγγενή του μέχρι τον τρίτο βαθμό, το εν λόγω μέλος δεν επιτρέπεται να ψηφίσει σχετικά.

Η ψηφοφορία είναι φανερή και γίνεται δια ανατάσεως της χειρός ή με ονομαστική κλήση, αν αυτό ζητηθεί από πέντε μέλη και αποφασίσει η συνέλευση.

Μυστική δια ψηφοδελτίων είναι μόνο η ψηφοφορία για την ανάδειξη του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής (η οποία μπορεί να γίνει και με εξουσιοδότηση, ένα μέλος μια εξουσιοδότηση).

 

ΑΡΘΡΟ 30: ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Οι αποφάσεις που αφορούν:

α. Την αποβολή μέλους.

β. Την παύση των εξουσιών του ΔΣ ή μέλους του ΔΣ, λαμβάνονται με τη συνήθη απαρτία, αλλά με αυξημένη πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) των παρευρισκομένων και εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών.

 

ΑΡΘΡΟ 31: ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ – ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Όταν η Γ.Σ. έχει θέμα τη διενέργεια αρχαιρεσιών, πριν αρχίσουν αυτές, εκλέγει από τα παρευρισκόμενα μέλη της τριμελή εφορευτική επιτροπή, που αναλαμβάνει το έργο αυτό.

Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται με γραπτή αίτηση του υποψηφίου προς το Δ.Σ., τρεις τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας.

Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής δεν λαμβάνονται υπόψη η ημέρα υποβολής της αιτήσεως και η ημέρα ψηφοφορίας.

Όλα τα ονόματα των υποψηφίων αναγράφονται με τη φροντίδα του Δ.Σ., σε ενιαίο ψηφοδέλτιο, χωριστά για το Δ.Σ. και χωριστά για την Εξελεγκτική Επιτροπή.

Στο κάθε ψηφοδέλτιο αναγράφεται αν αφορά την εκλογή Δ.Σ. ή Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Τα ψηφοδέλτια ρίπτονται στην κάλπη μέσα σε φάκελο σφραγισμένο από την εφορευτική επιτροπή και υπογεγραμμένο από τον Πρόεδρό της.

Η εφορευτική Επιτροπή κρίνει για το έγκυρο των ψηφοδελτίων και εκδίδει το αποτέλεσμα. Καταρτίζει πρακτικό εκλογής και ανακηρύσσει τους επιτυχόντες, καθώς και τους επιλαχόντες.

 

ΑΡΘΡΟ 32: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ – ΔΙΑΛΥΣΗ

Για τη λήψη της αποφάσεως σχετικά με:

α. Την τροποποίηση του καταστατικού

β. Τη διάλυση του σωματείου

απαιτείται σε κάθε περίπτωση η παρουσία του ημίσεως (1/2) των μελών του σωματείου, που έχουν δικαίωμα ψήφου και η πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων και ψηφιζόντων μελών.

 

ΑΡΘΡΟ 33: ΤΥΧΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΛΥΣΗ

Αν το σωματείο διαλυθεί, η Γ.Σ. με απόφαση που λαμβάνεται με την παραπάνω

απαρτία και με απλή πλειοψηφία, καθορίζει και την τύχη της περιουσίας του, η οποία όμως διατίθεται υποχρεωτικά σε οργανισμό σχετικό με τις υπηρεσίες υγείας.

 

ΑΡΘΡΟ 34: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΚΟΠΟΥ

Για τη λήψη αποφάσεως περί μεταβολής του σκοπού του σωματείου απαιτείται η συναίνεση όλων των μελών του σωματείου με δικαίωμα ψήφου. Η συναίνεση των απόντων δίδεται εγγράφως.

 

ΑΡΘΡΟ 35: ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Η ένωση έχει σφραγίδα στρογγυλή, που στο κέντρο της απεικονίζεται η Ελλάδα και περιμετρικά αναγράφεται η επωνυμία του σωματείου: «Ελληνική Εταιρεία Ελέγχου Λοιμώξεων».

 

ΑΡΘΡΟ 36

Κάθε άλλο θέμα που δεν προβλέπεται ειδικά από το Καταστατικό ρυθμίζεται σύμφωνα από τον νόμο και τις αποφάσεις των Γ.Σ., εφόσον αυτές δεν αντίκεινται στις διατάξεις του Νόμου.

 

ΑΡΘΡΟ 37

Το Καταστατικό αυτό συντάχθηκε αρχικά από τους ιδρυτές του σωματείου με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ » και εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 2277/19-3-2001 Απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών. Δεν υπήρξε καμία τροποποίηση αυτού.

Το Καταστατικό αυτό όπως τροποποιήθηκε από τη Γενική Συνέλευση αποτελείται από 37 άρθρα και θα τεθεί σε ισχύ από την έγκριση και καταχώρηση του στα σχετικά βιβλία σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών.

 Ο Πρόεδρος

 

Θεόδωρος ΠέππαςΗ Γεν. Γραμματέας

 

Αγγελική Καραΐσκου