Καταστατικό

ΤΙΤΛΟΣ:ΣΥΣΤΑΣΗ – ΣΚΟΠΟΣ – ΕΔΡΑ

ΑΡΘΡΟ 1: ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΑΡΘΡΟ 2: ΣΚΟΠΟΣ

Οι σκοποί του Σωματίου είναι αποκλειστικώς και καθαρώς επιστημονικοί και συνίστανται:

ΑΡΘΡΟ 3: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΜΕΣΑ ΠΡΑΓΜΑΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ.

Οι σκοποί του σωματείου επιτυγχάνονται με κάθε νόμιμο μέσο.

Ενδεικτικά περιλαμβάνονται:

  • Η διαφώτιση των εργαζομένων μέσω επιστημονικών περιοδικών αλλά και με ιδιαίτερες εκδόσεις.
  • Σύνδεση και συνεργασία με το Τμήμα Νοσηλευτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
  • Ενθάρρυνση των μελών και ενεργής συμμετοχή της Εταιρείας στην έρευνα επί των αντικειμένων ποιότητας υπηρεσιών υγείας και στην πρόληψη λοιμώξεων στους χώρους παροχής Υγειονομικής φροντίδας.
  • Συμμετοχή μέλους του ΔΣ της Εταιρείας στην ΚΕΕΛ (Κεντρική Επιτροπή Ελέγχου Λοιμώξεων) του Υπουργείου Υγείας ως εκπροσώπου της Εταιρείας.
  • Ενθάρρυνση συμμετοχής νέων Ιατρών και Νοσηλευτών στην εξειδίκευση του ελέγχου λοιμώξεων (νέες γενιές Ιατρών και Νοσηλευτών).
  • Συνεργασία με τις αρμόδιες για θέματα υγείας Υγειονομικές αρχές της Ελλάδας, με άλλες Επιστημονικές Εταιρείες, συλλόγους, ιδρύματα, καθώς και με νομικά ή φυσικά πρόσωπα, που ασχολούνται με την πρόληψη και τον έλεγχο των λοιμώξεων, τη διασφάλιση ποιότητας, την Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας, τόσο σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ :  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΜΕΛΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΑΡΘΡΟ 4:  ΜΕΛΗ

ΑΡΘΡΟ 5: ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ

Για να γίνει κάποιος τακτικό μέλος του σωματείου υποβάλλει στο Δ.Σ. γραπτή αίτηση, στην οποία δηλώνει ότι έχει τα οριζόμενα από το παρόν καταστατικό προσόντα, τα οποία πρέπει επιπλέον να αναφέρονται ρητά και συγκεκριμένα, ότι αποδέχεται τους σκοπούς του σωματείου και προσφέρεται να εργαστεί για την πραγματοποίηση τους, καθώς και ότι επιθυμεί να γίνει μέλος. Μαζί με την αίτηση το υποψήφιο μέλος καταβάλλει εφ” άπαξ και το δικαίωμα εγγραφής, που ισχύει κατά το χρόνο υποβολής της αιτήσεως. Το δικαίωμα εγγραφής ορίζεται στο ποσόν των τριών χιλιάδων (3.000) δραχμών, το οποίο μπορεί να μεταβάλλεται οποτεδήποτε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του σωματείου, που λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία. Το Δ.Σ. του σωματείου μπορεί να απορρίψει την αίτηση του υποψηφίου νέου μέλους, εφόσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται από το καταστατικό ή εφόσον κρίνει ότι το υποψήφιο νέο μέλος δεν μπορεί να συντελέσει ουσιαστικά στην εκπλήρωση των σκοπών του σωματείου. Η απόφαση αυτή γνωστοποιείται στο υποψήφιο μέλος με συστημένη επιστολή. Το υποψήφιο μέλος, η αίτηση του οποίου απορρίφθηκε από το Δ.Σ. του σωματείου, δικαιούται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε ημερών από την κοινοποίηση της απορριπτικής αποφάσεως, να υποβάλλει ένσταση, η οποία εξετάζεται υποχρεωτικά από την αμέσως επόμενη τακτική Γ.Σ. Αν η Γ.Σ. επικυρώσει την απορριπτική απόφαση του Δ.Σ., η υποψηφιότητα απορρίπτεται οριστικά και επιστρέφεται το δικαίωμα εγγραφής που είχε καταβληθεί κατά την υποβολή της αιτήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β :  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

ΑΡΘΡΟ 6: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Όλα τα μέλη, σε οποιαδήποτε κατηγορία και αν ανήκουν, δικαιούνται να μετέχουν στις Γ.Σ. του σωματείου, να λαμβάνουν το λόγο, να υποβάλλουν προτάσεις και να αναπτύσσουν τις απόψεις τους, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν τακτοποιήσει πλήρως τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς το σωματείο.

Δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο τα τακτικά μέλη του σωματείου. Επίσης όλα τα μέλη του σωματείου, ανεξαρτήτως της κατηγορίας στην οποία ανήκουν, δικαιούνται να μετέχουν και να λαμβάνουν ενεργό μέρος σε όλες τις συγκεντρώσεις, συζητήσεις, εκδηλώσεις και λοιπές δραστηριότητες του σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 7: ΕΚΛΟΓΙΜΟΤΗΤΑ

Τα τακτικά μέλη του σωματείου δικαιούνται να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα του σωματείου. Τα λοιπά μέλη επίτιμα, αρωγά, έκτακτα δεν δικαιούνται ούτε να εκλέγουν, ούτε να εκλέγονται στα όργανα του σωματείου, εκτός εάν στο ίδιο πρόσωπο συντρέχει και η ιδιότητα του τακτικού. Η οφειλή συνδρομών αναστέλλει τη συμμετοχή στις συνελεύσεις και τις ψηφοφορίες, καθώς και το δικαίωμα εκλογής.

ΑΡΘΡΟ 8: ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

Όποιος γίνεται δεκτός ως μέλος του σωματείου πληρώνει, εκτός από το δικαίωμα εγγραφής, και ετήσια συνδρομή. Η ετήσια συνδρομή ορίζεται σε 5.000 δραχμές. Η Γ.Σ. του σωματείου μπορεί με απόφασή της, που όμως ισχύει μόνο για το μέλλον, να μεταβάλλει το ποσό της ετήσιας συνδρομής ή τον τρόπο υπολογισμού αυτής, να καθορίζει νέες κατηγορίες συνδρομών, καθώς και να καθιερώνει πρόσθετες, τακτικές ή έκτακτες εισφορές κατά κατηγορία μελών. Τα επίτιμα μέλη απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής οποιασδήποτε, εφ” άπαξ ή περιοδικής συνδρομής, υπό την προϋπόθεση, όμως ότι δεν έχουν και την ιδιότητα του τακτικού μέλους.

ΑΡΘΡΟ 9: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Τα μέλη υποχρεούνται να μετέχουν στις εκδηλώσεις του σωματείου, να τακτοποιούν έγκαιρα τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το σωματείο και να εργάζονται για την πραγματοποίηση των σκοπών του.

ΑΡΘΡΟ 10: ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ

Κάθε μέλος μπορεί να αποχωρήσει από το σωματείο με δήλωσή του προς το Δ.Σ. και αφού τακτοποιήσει τις εκκρεμείς υποχρεώσεις του. Η αποχώρηση του μέλους πρέπει να γνωστοποιείται τουλάχιστον τρεις μήνες πριν τη λήξη του λογιστικού έτους και ισχύει από το τέλος αυτού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ:  ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 11: ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

Το δικαίωμα ψήφου, καθώς και το δικαίωμα εκλογής και συμμετοχής στα όργανα του σωματείου, αναστέλλεται αυτοδικαίως για όσο διάστημα το μέλος καθυστερεί την τακτοποίηση των οποιωνδήποτε οικονομικών υποχρεώσεών του προς το σωματείο. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται ύστερα από πρόταση του Δ.Σ., μπορεί να επιβληθεί η αναστολή των δικαιωμάτων της προηγούμενης παραγράφου, σε οποιοδήποτε μέλος ως ηπιότερη κύρωση και εφόσον συντρέχει λόγος που σύμφωνα με το επόμενο άρθρο μπορεί να δικαιολογήσει την αποβολή του μέλους από το σωματείο.

ΑΡΘΡΟ 12: ΑΠΟΒΟΛΗ ΜΕΛΩΝ

Το μέλος μπορεί να διαγραφεί από το σωματείο με απόφαση της Γ.Σ., που λαμβάνεται με πλειοψηφία 2/3 μελών εάν:

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ

ΑΡΘΡΟ 13: ΠΟΡΟΙ

Πόροι του σωματείου είναι το δικαίωμα εγγραφής, οι ετήσιες συνδρομές των μελών, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες εισφορές των μελών επιβάλλονται με απόφαση της Γ.Σ. η οποία λαμβάνεται με συνήθη πλειοψηφία. Άλλοι πόροι μπορεί να προέρχονται από χορηγίες, δωρεές, κληρονομιές ή κληροδοσίες προς το σωματείο, ενισχύσεις προερχόμενες από το κράτος, από Ο.Τ.Α., διεθνείς οργανισμούς ή από οποιονδήποτε τρίτο. Επίσης πόροι του σωματείου μπορούν να είναι έσοδα από την περιουσία του και ιδίως τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες, έσοδα από την εκμετάλλευση της ακίνητης περιουσίας του σωματείου, καθώς και έσοδα από εκδηλώσεις που περιέρχονται νόμιμα στο ταμείο του σωματείου.

ΤΙΤΛΟΣ IV:  ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 14: ΣΥΝΘΕΣΗ-ΕΚΛΟΓΗ-ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Τη διοίκηση του σωματείου ασκεί το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Δ.Σ. του σωματείου αποτελείται από επτά μέλη και περιλαμβάνει υποχρεωτικά δυο Νοσηλευτές ή Νοσηλεύτριες Ελέγχου Λοιμώξεων, που είναι ΝΕΛ σε ενεργό δράση πλήρους ή μερικής απασχόλησης. Όταν ο Πρόεδρος είναι νοσηλευτής την θέση του Αντιπροέδρου καταλαμβάνει ιατρός και αντίστροφα. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του σωματείου εκλέγονται απ” ευθείας από την Γενική Συνέλευση. Στο Δ.Σ. μπορούν να συμμετέχουν μόνο μέλη του σωματείου. Δεν μπορούν να είναι υποψήφια όσα μέλη δεν έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις. Κατά την πρώτη μετά την εκλογή συνεδρίαση και εντός δέκα (10) ημερών από αυτή, το νέο Δ.Σ. συγκροτείται σε σώμα μετά από πρόσκληση του Προέδρου. Στη συνεδρίαση αυτή ενεργείται μυστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών του Δ.Σ., κατά την οποία εκλέγονται ο Γενικός Γραμματέας, ο Ταμίας και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Δικαίωμα στη θέση του Προέδρου του Δ.Σ. έχουν μόνο για μια θητεία, δηλαδή δεν επιτρέπεται η συνεχής θητεία του ίδιου ατόμου ως Προέδρου. Ο Πρόεδρος του πρώτου Δ.Σ. της Εταιρείας θα είναι Νοσηλευτής /τρια Νοσοκομειακών Λοιμώξεων και στη συνέχεια εναλλάξ Παθολόγος Λοιμωξιολόγος ή Κλινικός Μικροβιολόγος και Νοσηλευτής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων ανά τριετία.

ΑΡΘΡΟ 15: ΘΗΤΕΙΑ

Η θητεία των μελών του Δ.Σ. είναι τριετής. Παρατείνεται όμως μέχρι την εκλογή του νέου Δ.Σ. και τη συγκρότησή του σε σώμα ή μέχρι το διορισμό νέας διοίκησης. Η παράταση δεν μπορεί να υπερβεί τους έξι μήνες από τη λήξη της θητείας του Δ.Σ. Η επανεκλογή στο ΔΣ επιτρέπεται μόνο για μια επιπλέον θητεία (δηλ. δυο συνεχείς θητείες).

ΑΡΘΡΟ 16: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Το Δ.Σ. διαχειρίζεται τις υποθέσεις του σωματείου και εκτελεί τις αποφάσεις της Γ.Σ. Διαχειρίζεται τα συμφέροντα και την περιουσία του σωματείου, διορίζει με απόφασή του το απαραίτητο για την καλή λειτουργία του σωματείου προσωπικό και αποφασίζει για κάθε τακτική ή έκτακτη δαπάνη, καθώς και για κάθε ενέργεια που αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση των σκοπών του σωματείου, μέσα στα πλαίσια του παρόντος καταστατικού και των αποφάσεων της Γ.Σ.
Συγκαλεί τις τακτικές και έκτακτες γενικές συνελεύσεις. Συντάσσει και υποβάλλει στη Γ.Σ. τον απολογισμό και τον προϋπολογισμό της διαχειριστικής περιόδου. Αποφασίζει για κάθε δαπάνη μη αναγεγραμμένη στον προϋπολογισμό ή καθ” υπέρβασιν αυτού. Η απόφαση όμως αυτή υπόκειται στην έγκριση της Γ.Σ.

Το Δ.Σ. υποχρεούται να τηρεί τα εξής βιβλία:

ΑΡΘΡΟ 17: ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ – ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Το Δ.Σ. συνεδριάζει τουλάχιστον μια φορά το μήνα, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου. Στην πρόσκληση αναφέρονται τα θέματα που θα συζητηθούν. Ο τρόπος με τον οποίο τα μέλη λαμβάνουν γνώση της πρόσκλησης αποφασίζεται από το Δ.Σ. στην πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση. Το Δ.Σ. μπορεί με πρόσκληση του Προέδρου να συνέλθει και εκτάκτως αν αυτό επιβάλλεται από σοβαρούς λόγους. Τρία μέλη του Δ.Σ. μπορούν να ζητήσουν τη σύγκληση του Δ.Σ. με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο. Στην περίπτωση αυτή ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει το Δ.Σ. εντός δέκα ημερών. Αν ο Πρόεδρος δεν καλέσει το Δ.Σ. μέσα στην προθεσμία αυτή, μπορούν να το καλέσουν ο Αντιπρόεδρος ή οι σύμβουλοι που ζήτησαν τη σύγκληση.

ΑΡΘΡΟ 18: ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται τουλάχιστον τα 2/3 των μελών. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Μέλος που απουσιάζει αδικαιολόγητα σε τρεις συνεχόμενες συνεδριάσει ή σε πέντε συνεδριάσεις μέσα σε ένα έτος, κηρύσσεται έκπτωτο και αντικαθίσταται, με απόφαση του Δ.Σ.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΑΡΘΡΟ 19: ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ.

Τα μέλη του Δ.Σ. δεν επιτρέπεται να παρέχουν στο σωματείο εξαρτημένη εργασία επί αμοιβή ή να συνάπτουν με αυτό συμβάσεις οιασδήποτε φύσεως, από τις οποίες αποκομίζουν αμοιβή κέρδος ή προμήθεια. Μέλος του Δ.Σ. δεν επιτρέπεται να ψηφίσει εάν η προς ψήφιση απόφαση αφορά δικαιοπραξίες ή την έγερση ή την κατάργηση δίκης μεταξύ του ίδιου ή συγγενούς του, μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ” αίματος ή εξ” αγχιστείας και του σωματείου. Το λειτούργημα μέλους του Δ.Σ. είναι άμισθο και τιμητικό.

ΑΡΘΡΟ 20: ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση και εκπροσωπεί το σωματείο σε όλες τις σχέσεις του με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, καθώς και ενώπιον κάθε αρχής και δικαστηρίου. Καλεί το Δ.Σ. σε συνεδρίαση, διευθύνει τις συζητήσεις του, υπογράφει μαζί με τον Γραμματέα όλα τα έγγραφα του σωματείου και τα πρακτικά των συνεδριάσεων και μαζί με τον Ταμία όλα τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής. Παρακολουθεί την καλή λειτουργία των γραφείων του σωματείου, συντονίζει τις ενέργειες, μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. και των Γ.Σ. και ελέγχει ανά πάσα στιγμή το ταμείο και τα βιβλία διαχειρίσεως του σωματείου. Σε περίπτωση απουσίας ή άλλου κωλύματος του Προέδρου, τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος. Ο Αντιπρόεδρος όταν αναπληρώνει τον Πρόεδρο έχει τα ίδια καθήκοντα με τον Πρόεδρο.

ΑΡΘΡΟ 21: ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ο Γενικός Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων, το πρωτόκολλο, τα μητρώα και τα άλλα βιβλία του σωματείου, εκτός από τα λογιστικά. Επιμελείται την αλληλογραφία του σωματείου. Γενικώς συντάσσει και προσυπογράφει, μαζί με τον Πρόεδρο, κάθε έγγραφο του σωματείου. Παραλαμβάνει και ταξινομεί καταλλήλως το αποστελλόμενο υλικό, για κάθε φθορά ή απώλεια του οποίου ευθύνεται. Όταν απουσιάζει ή κωλύεται τον αναπληρώνει προσωρινά ένα μέλος του Δ.Σ., που ορίζεται από το ίδιο το Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 22: ΤΑΜΙΑΣ

Ο Ταμίας ενεργεί κάθε είσπραξη υπέρ του ταμείου, με βάση διπλότυπες αποδείξεις. Ενεργεί κάθε φύσεως πληρωμή βάσει διπλότυπων ενταλμάτων πληρωμής. Φυλάσσει τις αποδείξεις και τα εντάλματα βάσει των οποίων γίνεται ο έλεγχος του ταμείου. Υπογράφει όλα τα ταμειακής φύσεως δικαιολογητικά μαζί με τον Πρόεδρο. Ετοιμάζει τον προϋπολογισμό και τον απολογισμό της διαχειριστικής περιόδου και τον υποβάλλει στο Δ.Σ. Τηρεί βιβλίο του ταμείου και το ενημερώνει τακτικά, καθώς και όλα τα τηρούμενα από το Δ.Σ. λογιστικά βιβλία. Για κάθε δαπάνη μη αναγεγραμμένη στον προϋπολογισμό ή καθ” υπέρβασιν αυτού, απαιτείται απόφαση του Δ.Σ. υποκείμενη στην έγκριση της Γ.Σ. Είναι υποχρεωμένος να καταθέτει σε οποιαδήποτε ελληνική τράπεζα και στο όνομα του σωματείου, τις εισπράξεις του σωματείου, πέραν του ποσού των 100.000 δραχμών. Το ποσό αυτό μπορεί να αυξομειώνεται με απόφαση του Δ.Σ. υποκείμενη στην έγκριση της Γ.Σ. Τα κατατεθειμένα ποσά αναλαμβάνονται από τον Ταμία εν όλο ή εν μέρει κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ., στην οποία αναφέρεται και ο σκοπός για τον οποίο γίνεται η ανάληψη, κατατίθενται δε και πάλι ένα δεν χρησιμοποιηθούν για το σκοπό για τον οποίο ανελήφθησαν, εκτός αν αποφασίσει διαφορετικά το Δ.Σ., αιτιολογώντας πάντοτε την απόφασή του. Όταν ο Ταμίας απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει προσωρινά με απόφαση του Δ.Σ., ένα από τα μέλη του, συντασσομένου πρακτικού παραδόσεως και παραλαβής των αφορόντων το ταμείο.

ΤΙΤΛΟΣ V:ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΡΘΡΟ 23: ΕΚΛΟΓΗ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Η Εξελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία τακτικά και δυο αναπληρωματικά μέλη, κατά σειρά πλειοψηφίας. Εκλέγεται μαζί με το Δ.Σ. κάθε τρία χρόνια από τη Γ.Σ. Το πρώτο σε ψήφους μέλος της είναι ο Πρόεδρός της. Μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής μπορούν να είναι μόνο μέλη του σωματείου. Δεν μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα για την Εξελεγκτική Επιτροπή όσοι είναι υποψήφιοι και για το Δ.Σ. του σωματείου. Καθήκον της Εξελεγκτικής Επιτροπής είναι να προβαίνει ανά πάσα στιγμή στον έλεγχο του ταμείου και των βιβλίων του και να αναφέρει εγγράφως στο Δ.Σ. κάθε διαχειριστική ανωμαλία ή και το αντίθετο. Δέκα μέρες πριν την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει, καλούμενη εγγράφως από τον Πρόεδρο του Δ.Σ., κατόπιν λεπτομερούς ελέγχου, να συντάσσει έκθεση επί της διαχειρίσεως του ταμείου, στην οποία αναγράφονται αναλυτικώς τα αφορώντα την ετήσια κίνηση του ταμείου, μαζί με εισήγηση για την απαλλαγή ή όχι του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη. Η έκθεση αυτή υποβάλλεται εγγράφως στην Γ.Σ. και αναπτύσσεται και προφορικά από ένα από τα μέλη της Επιτροπής. Αντίγραφο της ετήσιας εκθέσεως κοινοποιείται υποχρεωτικά στο Δ.Σ. του σωματείου τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν από τη Γ.Σ.

ΤΙΤΛΟΣ IV:  ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

ΑΡΘΡΟ 24: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Η Γενική Συνέλευση των μελών του σωματείου αποτελεί το ανώτατο όργανο του σωματείου και αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Γενική Συνέλευση έχει την εποπτεία και τον έλεγχο των οργάνων της διοικήσεως και δικαιούται οποτεδήποτε να παύει αυτά.

Η Γενική Συνέλευση έχει αποκλειστική αρμοδιότητα για τα εξής θέματα:

ΑΡΘΡΟ 25: ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά μια φορά το χρόνο, όταν το αποφασίσει το Δ.Σ. Κατά την τακτική Γ.Σ. συζητείται η λογοδοσία των πεπραγμένων του Δ.Σ, εγκρίνεται ο οικονομικός απολογισμός του προηγούμενου έτους, συζητείται η έκθεση της εξελεγκτικής επιτροπής, ψηφίζεται ο προϋπολογισμός και συζητείται οποιοδήποτε άλλο θέμα αναγράφεται στην πρόσκληση των μελών. Η Γενική Συνέλευση μπορεί με απόφασή της να τροποποιεί την ημερήσια διάταξη θεμάτων που έχει καθοριστεί από το Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 26: ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συγκληθεί και εκτάκτως με απόφαση του Δ.Σ. όταν συντρέχει ειδικός λόγος ή όταν το ζητήσει το 1/4 των τακτικών μελών, που έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις, με έγγραφη αίτησή τους προς το Δ.Σ., στην οποία αναφέρονται και τα προς συζήτηση θέματα. Η έκτακτη Γ.Σ. που συγκαλείται με αίτηση των μελών του σωματείου, πρέπει να συγκληθεί μέσα σε ένα μήνα από την παραλαβή της αιτήσεως από το Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 27: ΣΥΓΚΛΗΣΗ

Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα του Δ.Σ., με έγγραφη ατομική πρόσκληση των μελών που λαμβάνει χώρα δέκα τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλησης. Η πρόσκληση επίσης τοιχοκολλάται στα γραφεία του σωματείου. Στην πρόσκληση αναφέρονται η ημέρα, η ώρα, ο τόπος και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και γίνεται μνεία ότι αν δεν υπάρξει απαρτία, η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί σε άλλη ορισμένη ημερομηνία και ώρα. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία, η Γ.Σ. πραγματοποιείται μετά από δέκα ημέρες στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα. Αν μεταξύ των θεμάτων της ημερησίας διάταξης συμπεριλαμβάνεται και η διενέργεια αρχαιρεσιών, τότε η πρόσκληση πρέπει υποχρεωτικά να αναφέρει πέραν των άλλων στοιχείων, την προθεσμία και τη διαδικασία υποβολής των υποψηφιοτήτων.

ΑΡΘΡΟ 28: ΑΠΑΡΤΙΑ

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται σε αυτή το 1/3 των μελών που έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις. Στην επαναληπτική συνέλευση υπάρχει απαρτία ανεξαρτήτως του αριθμού των παρευρισκομένων μελών. Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας η Γενική Συνέλευση εκλέγει πρόεδρο της συνελεύσεως και γραμματέα, ο οποίος τηρεί τα πρακτικά της συνέλευσης και αρχίζει τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Εφόσον διαπιστωθεί η απαρτία αυτή θεωρείται ότι υπάρχει μέχρι το τέλος της συνελεύσεως.

ΑΡΘΡΟ 29: ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Δικαίωμα ψήφου έχουν τα τακτικά μέλη του σωματείου που έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις. Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων τακτικών μελών, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από το νόμο ή το καταστατικό. Εάν η απόφαση αφορά την κατάρτιση δικαιοπραξίας ή την έγερση ή την κατάργηση δίκης μεταξύ του σωματείου αφενός και κάποιου από τα μέλη του ή του συζύγου του, μέλους ή συγγενή του μέχρι τον τρίτο βαθμό, το εν λόγω μέλος δεν επιτρέπεται να ψηφίσει σχετικά. Η ψηφοφορία είναι φανερή και γίνεται δια ανατάσεως της χειρός ή με ονομαστική κλήση, αν αυτό ζητηθεί από πέντε μέλη και αποφασίσει η συνέλευση. Μυστική δια ψηφοδελτίων είναι μόνο η ψηφοφορία για την ανάδειξη του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής (η οποία μπορεί να γίνει και με εξουσιοδότηση, ένα μέλος μια εξουσιοδότηση).

ΑΡΘΡΟ 30: ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Οι αποφάσεις που αφορούν:

ΑΡΘΡΟ 31: ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ – ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Όταν η Γ.Σ. έχει θέμα τη διενέργεια αρχαιρεσιών, πριν αρχίσουν αυτές, εκλέγει από τα παρευρισκόμενα μέλη της τριμελή εφορευτική επιτροπή, που αναλαμβάνει το έργο αυτό. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται με αίτηση του υποψηφίου προς το Δ.Σ., τρεις τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής δεν λαμβάνονται υπόψη η ημέρα υποβολής της αιτήσεως και η ημέρα ψηφοφορίας. Όλα τα ονόματα των υποψηφίων αναγράφονται με τη φροντίδα του Δ.Σ., σε ενιαίο ψηφοδέλτιο, χωριστά για το Δ.Σ. και χωριστά για την Εξελεγκτική Επιτροπή. Στο κάθε ψηφοδέλτιο αναγράφεται αν αφορά την εκλογή Δ.Σ. ή Εξελεγκτικής Επιτροπής. Τα ψηφοδέλτια ρίπτονται στην κάλπη μέσα σε φάκελο σφραγισμένο από την εφορευτική επιτροπή και υπογεγραμμένο από τον Πρόεδρό της. Η εφορευτική Επιτροπή κρίνει για το έγκυρο των ψηφοδελτίων και βγάζει το αποτέλεσμα. Καταρτίζει πρακτικό εκλογής και ανακηρύσσει τους επιτυχόντες, καθώς και τους επιλαχόντες.

ΤΙΤΛΟΣ IV:ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 32: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ – ΔΙΑΛΥΣΗ

Για τη λήψη της αποφάσεως σχετικά με:

Α. την τροποποίηση του καταστατικού και

Β. τη διάλυση του σωματείου, απαιτείται σε κάθε περίπτωση η παρουσία του ημίσεως (1/2) των μελών του σωματείου, που έχουν δικαίωμα ψήφου και η πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων και ψηφιζόντων μελών.

ΑΡΘΡΟ 33: ΤΥΧΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΛΥΣΗ

Αν το σωματείο διαλυθεί, η Γ.Σ. με απόφαση που λαμβάνεται με την παραπάνω απαρτία και με απλή πλειοψηφία, καθορίζει και την τύχη της περιουσίας του, η οποία όμως διατίθεται υποχρεωτικά σε οργανισμό σχετικό με τις υπηρεσίες υγείας.

ΑΡΘΡΟ 34: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΚΟΠΟΥ

Για τη λήψη αποφάσεως περί μεταβολής του σκοπού του σωματείου απαιτείται η συναίνεση όλων των μελών του σωματείου. Η συναίνεση των απόντων δίδεται εγγράφως.

ΑΡΘΡΟ 35: ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Η ένωση έχει σφραγίδα στρογγυλή, που στο κέντρο της απεικονίζεται η Ελλάδα και περιμετρικά αναγράφεται η επωνυμία του σωματείου: «Ελληνική Εταιρεία Ελέγχου Λοιμώξεων».

ΤΙΤΛΟΣ VII :ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 36: ΠΡΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η πρώτη Γενική Συνέλευση των μελών του σωματείου για την εκλογή Δ.Σ. και την εκλογή εξελεγκτικής επιτροπής, θα συνέλθει το αργότερο εντός του μηνός Ιουνίου 2001.

ΑΡΘΡΟ 37: ΠΡΩΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Τα μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου, που θα διοικήσει το σωματείο μέχρι την κατά το προηγούμενο άρθρο σύγκληση της πρώτης τακτικής Γενικής Συνέλευσης, είναι τα εξής μέλη του σωματείου, που αποτελούν την προσωρινή διοικούσα επιτροπή:

1. Πρόεδρος: Αποστολοπούλου Ελένη, κάτοικος Χαλανδρίου

2. Αντιπρόεδρος: Δαληγγάρου Όλγα, κάτοικος Παπάγου

3. Γεν. Γραμματέας: Νάνου Χριστίνα, κάτοικος Άνω Ηλιούπολης

4. Ταμίας: Τσερώνη Μαρία, κάτοικος Παγκρατίου

5. Μέλος: Τριγάζη Φωτεινή, κάτοικος Αγίου Δημητρίου

6. Μέλος: Ποταμούση Παρασκευή, κάτοικος Αλίμου

7. Μέλος: Σαρόγλου Γεώργιος, κάτοικος Αθηνών

ΑΡΘΡΟ 38

Το καταστατικό αυτό αποτελείται από 38 άρθρα, συζητήθηκε και εγκρίθηκε από τα ιδρυτικά μέλη του σωματείου, τα οποία υπογράφουν παρακάτω και θα υποβληθεί για έγκριση στο Πρωτοδικείο Αθηνών.

Έγινε στην Αθήνα την 14η Ιουνίου 2000.

Τα Ιδρυτικά Μέλη

1.Αποστολοπούλου Ελένη, κάτοικος Χαλανδρίου

2.Δαληγγάρου Όλγα, κάτοικος Παπάγου

3.Νάνου Χριστίνα, κάτοικος Α. Ηλιούπολης

4.Τσερώνη Μαρία, κάτοικος Αθήνας

5.Τριγάζη Φωτεινή, κάτοικος Αγ. Δημητρίου

6.Ποταμούση Παρασκευή, κάτοικος Αλίμου

7.Σαρόγλου Γεώργιος, κάτοικος Αθήνας

8.Καράμπαλη – Ακριτανάκη Λαμπρινή, κάτοικος Αθήνας

9.Σκαλιάρη Γραμματική, κάτοικος Αθήνας

10.Νεοφύτου Δέσποινα, κάτοικος Καλλιθέας

11.Ανυφαντάκη Μαρίνα, κάτοικος Καλαμακίου

12.Πλακιώτου Μεταξία, κάτοικος Πειραιά

13.Γεωργούδη Αικατερίνη, κάτοικος Αθήνας

14.Καλαϊτζή-Χατζηγεωργίου Σουζάνα, κάτοικος Π. Ψυχικού

15.Τόμπρου Ελένη, κάτοικος Περιστερίου

16.Δούρου Χαρά, κάτοικος Χαϊδαρίου

17.Σταυροπούλου Κανέλλα, κάτοικος Αθήνας

18.Σίδα Μπέσυ, κάτοικος Χαλανδρίου

19.Αποστολοπούλου Ελένη, κάτοικος Χαλανδρίου

20.Καλοφυσούδης Ιωάννης, κάτοικος Νίκαιας

21.Βρεττού Ιωάννα, κάτοικος Γλυφάδας

22.Δημητριάδης Κωνσταντίνος, κάτοικος Αθήνας

23.Μαυροειδή Νικολέττα, κάτοικος Αθήνας

24.Θεοδωρακοπούλου Αλεξάνδρα, κάτοικος Καλλιθέας

25.Καποτάς Νικήτας, κάτοικος Καλλιθέα