Αγγελία Προσφοράς Εργασίας

Το Κέντρο Κλινικής Επιδημιολογίας και Έκβασης Νοσημάτων (CLEO), (https://www.cleoresearch.org/el/),  αναζητά να προσλάβει με σύμβαση έργου ορισμένου χρόνου, για 3 έτη, δύο (02) εργαζόμενους για τη θέση του Ειδικού στην Πρόληψη & Έλεγχο Λοιμώξεων (InfectionControlPreventionist), για πλήρη απασχόληση στο πρόγραμμα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσοκομειακών Λοιμώξεων και Μικροβιακής Αντοχής που χρηματοδοτεί το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πιο αναλυτικά:

Τίτλος Θέσης Εργασίας: Ειδικός στην Πρόληψη & Έλεγχο Λοιμώξεων

Αρμοδιότητες:

 1. Εκπαίδευση & συμβουλευτική των επαγγελματιών υγείας στις βασικές αρχές και μεθόδους πρόληψης & ελέγχου των νοσοκομειακών λοιμώξεων (π.χ. επιτήρηση λοιμώξεων, υγιεινή χεριών κτλ)
 2. Σχεδιασμός και παρακολούθηση υλοποίησης παρεμβάσεων για την πρόληψη και τον έλεγχο των νοσοκομειακών λοιμώξεων
 3. Πραγματοποίηση ελέγχων (audits) συμμόρφωσης των εκπαιδευμένων επαγγελματιών υγείας σύμφωνα με τις αρχές/πρακτικές πρόληψης & ελέγχου των Λοιμώξεων που σχετίζονται με τη Παρεχόμενη Φροντίδα Υγείας και την Ορθολογική Χρήση των αντιμικροβιακών
 4. Πραγματοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων στο προσωπικό των νοσοκομείων που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο από σχολή επαγγελματιών υγείας (Νοσηλευτική, Ιατρική*)

*Οι ιατροί θα πρέπει να είναι κάτοχοι ειδικότητας παθολογίας, χειρουργικής (οποιουδήποτε αντικειμένου), γενικής ιατρικής ή παιδιατρικής.

 • Μεταπτυχιακός τίτλος στον Έλεγχο & Πρόληψη Λοιμώξεων ή στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας ή στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας ή στη Δημόσια Υγεία ή στην Επιδημιολογία
 • Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
 • ΓνώσηχειρισμούΗ/Υ (word, excel, internet, PowerPoint, SPSS)
 • 3ετής κλινική εμπειρία, η οποία θα αποδεικνύεται με βεβαίωση εργοδότη
 • Αποδεδειγμένο ενδιαφέρον για τον έλεγχο των λοιμώξεων (παρακολούθηση επιστημονικών εκδηλώσεων εκπαιδευτικού χαρακτήρα σχετικών με τον έλεγχο λοιμώξεων).
 • 1 -2 συστατικές επιστολές

Επιθυμητά Προσόντα:

 • Διδακτορικό δίπλωμα στην Πρόληψη και τον Έλεγχο των Λοιμώξεων sχετιζόμενων με τη Παρεχόμενη Φροντίδα Υγείας και στην Ορθολογική Χρήση των Αντιβιοτικών ή σε συναφές αντικείμενο.
 • Ερευνητικό έργο στην Πρόληψη και τον Έλεγχο των Λοιμώξεων Σχετιζόμενων με τη Παρεχόμενη Φροντίδα Υγείας και στην Ορθολογική Χρήση των Αντιβιοτικών.

Λοιπά προσόντα:

 1. Ικανότητα να εργάζεται ανεξάρτητα αλλά και σε συνεργασία με ομάδες
 2. Οργανωτικές ικανότητες για την επίτευξη καθορισμένων προθεσμιών και στόχων
 3. Επικοινωνιακές δεξιότητες (προφορικής και γραπτής επικοινωνίας), ανάληψη πρωτοβουλιών, διαχείριση κρίσεων
 4. Ικανότητα ανάλυσης, σχεδιασμού, εφαρμογής και αξιολόγησης πρακτικών & διαδικασιών πρόληψης και ελέγχου λοιμώξεων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν μέσω email το βιογραφικό τους και την συνοδευτική επιστολή στο [email protected], μέχρι και την 01/07/2022.